Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

egzystencja
egzystencja
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxannabelle xannabelle
egzystencja
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
egzystencja
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
egzystencja
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
egzystencja
egzystencja
egzystencja
egzystencja
egzystencja
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 vianergo nergo
egzystencja
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
egzystencja
2897 7518
Reposted fromnazarena nazarena viakarolinnaa karolinnaa
egzystencja
We Change At Night
egzystencja

May 25 2018

8731 817e 500
Reposted fromfollow follow viaMagoryan Magoryan
egzystencja
1170 9a92

😔

6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl