Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
egzystencja
W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 
Reposted fromxawery xawery viaGunToRun GunToRun
egzystencja
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viablackheartgirl blackheartgirl
egzystencja
Chcę coś poczuć. Cokolwiek.
— 8:08
Reposted fromsouxie souxie viabanshe banshe
egzystencja
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a my mieliśmy tylko chwilę.
— A. Camus "Dżuma"
Reposted fromtutaj tutaj viabanshe banshe
0526 d5cd
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabanshe banshe
egzystencja
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaaisolro aisolro
egzystencja
8885 78e4 500
Reposted fromhagis hagis viadesinteressement desinteressement
egzystencja
1014 c0fa 500
Reposted from777727772 777727772 viaRemulaner Remulaner
egzystencja
7941 8ea7
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaesperer esperer
egzystencja
8131 3f58
egzystencja
Reposted fromhogwarts hogwarts viafrogaholic frogaholic
7277 24fb
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaaisolro aisolro
egzystencja
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaaisolro aisolro
egzystencja
8445 5f18
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viacannellle cannellle
egzystencja
egzystencja
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty tego wieczoru.
— Piotr Adamczyk
egzystencja
egzystencja
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaimaybebad imaybebad
egzystencja
egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl